TRNG. OF TRAINORS IN ENHANCING LIFE SKILLS IN DRUG ABUSE PREVENTION NAIKKAN ID NEW MUNICIPAL HALL SAGADA

Feb. 27,2013-Naikkan nan training maipanggep isnan panangingatu isnan kaamuan di menbalin ay trainors di mangprebentar is drug abuse isnan Sagada id baru ay municipal hall. Nan training ay nay et naikkan tapno matungpal nan programan Presidente Aquino ay “drug free Philippines”.
Nan nin ited isnan training et nagapu isnan “Dangerous Drug Board” id Manila.
Nan training et nairugi id kub-a ya naituloy id wani ay agew, ay inatendaran nan nagapu isnan epat ay guides organizations.
Datuna nan Sagada Environmental Guides Association (SEGA), Sagada Genuine Guides Association (SAGGAS), Northern Sagada Indigenous Guides Association (NOSIGA), Bangaan, Fidilisan, Tanulong, Aguid, Madungo , Pide Guides Association (BFTAMPGA).
Naitapi gedan nan Provincial Health Office isnan makmakwani en training.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *