Proyecto nga panakaipatakder ti multi purpose bldg. iti ngato ti Balangagan cave, Materminate

Saan nga maituloy ti Proyecto nga panakaipatakder ti multi-purpose building idiay ngato ti Balangagan Cave idiay barangay Suyo ditoy Sagada.

Iti consultasyon nga naangay ditoy Sentro Sagada idi kalman seknan ti nasao nga proyekto, naibingay ti resulta ti panagadal ti kasasaad ti lugar nga pakaipatakderan ti Proyecto ken dagiti recomendasyon ti Department of Environment and Natural resources (DENR) ken dagiti geologists, naammuan nga saan nga irecomenda ti nasao nga ahensya ti panakaituloy ti proyekto gapu ta saan nga natalged ti disso nga pakaipatakderan na.

Kuna ti tagasarita ti DENR “I’m not against Development, but it should be in the right place” wenno saanak nga kumontra iti panagdur-as, ngem iti usto kuma nga lugar.

Kuna met ti Provincial District Engineer ti Montanyosa nga ni Engr. Alexander Castanyeda iti Department of Public Works and Highways (DPWH), “Saan tayo kuma nga isakripisyo ti environment kontra iti panagdur-as wenno development”, ken innayon na nga maipaterminate ti nasao nga Proyecto batay metlaeng iti panagadal dagiti geologists ti DENR ken ti recomendasyon dagitoy.

Daytoy ket gapu iti dakkel nga posibilidad nga panakadadael ti Balangagan Cave iti sirok na ken Panakarugit ti Ebwa River iti baba.

Ti nasao nga consultasyon ket inatendaran ti DENR, DPWH, NCIP, LGU ti munisipyo ti Sagada ken BLGU ti Southern Zone ti Sagada nga pakaibilangan ti Taccong, Nakagang, Angkileng ken Suyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *