Organisasyon di menmulmula is kapi id Sagada, umuna ay masertifyan

Nan Sagada Arabica Coffee Council et posible ay umuna ay masertifyan ay organic coffee producer isnan intero ay Pilipinas.

Sigon isnan nagapu isnan OCCP wenno Organic Certification Center of the Philippines, nan Sagada Arabica Coffee Growers (SACC) paylang nan umuna ay maagtan is certificate no malpas nan epat ay training ay kasapulan sapay maited nan certificate

Isnan napalabas ay 3 ay agew, nadagup kasin nan membros di SACC tapno lagipen nan napalabas ay kayat nan organisasyon.

Datuna nan panag produce is organic coffee isnan municipyo tapno makatulong isnan batawa ya nan was-in da pamilya.

Esang gedan isnan kayten nan SACC ay gun-oden et macertifyan ay organic coffee producers, tapno masigurado ay oganic nan kape.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *