SAGGAS mendalos isnan tourist destinations

Umey mendalos nan membros nan Sagada Genuine Guides Association (SAGGAS) id wani ay agew isnan tourist destinations isna sentro sagada id wani.

Segun isken Gareth Likigan, esa ay founding member nan SAGGAS, napagkatlo nan SAGGAS isnan panagdalus tapno ad-ado nan madalusan isnan mabibiit ay panawen.

Nan ibugang ay membros nan Org. Et umey da mendalos, manipud id Ambasing- Ampacao- Lake-Danum.

Nan grupon di dagdag, demang ya Patay et biyang da nan Mission compound, Echo Valley, Underground River, Bokong Falls ya Kiltepan View Point.

Nan grupon di I-Nagwab et biyang da abes nan Sumaging Cave ya cave connection.

February 14, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *