Siyam (9) ay Residente id Northern Sagada, Inhold Di Sosoldado is Nasurok Ay Esa ay Oras

November 22,2013-Siyam ay ipugao ay residente id Northern Sagada nan inhold di Sosoldo id Lesnadan Palidan, Palidan, Sagada issan November 13, oras di alas siyete enggana alas otso isnan Agsapa.
Datona da Mr. Lester Stewart, Mark Ian Wanget 12 years old, Ernesto Fransisco Jr, !8 years old, Mr. Langbay Suyon, 50 years old, Rodel Suyon, 16 years old, Mariano Alya, Albert Alya, ya si Valentine Bakakew.
Datona ay ipugao et namigat ay umey kuma manga-iw, wada nan umey ala is uling ay kinarbon da, menpastol, wenno lumukso.
Nasdaaw da idi wada nan mang-ayag ken daida et enda ipunok daida isnan kakailiyan da ay inmuna ay inayagan da.
Segun isnan kinaistolya isnan siyam ay naayda et inurnong da daida dadat alan nan ngadngadan da dadapay men anap is id da, sootenda no intoy daan unno intoy kampon di NPA.
Inala da nan cellphones no wada kaskada gamig da. Nan kib-a da et natutukan is paltog, napalukbob is agarup esa ay oras dadapy maimbe-imbestigar. Nan tapina et pinakaan da nan butas da.
Segun gedan isnan respondents tako, nan nang-urnong isnan ipugao ay naayda et miyembros nan PNP ay nakabase id Bontoc, Mt. Province ngem adi da kayat ay ibaga nan ngadan da, ya nan kikib-a da et nakabonnet da, adi da kayat ay maimatunan. (IIgon Doco)

One thought on “Siyam (9) ay Residente id Northern Sagada, Inhold Di Sosoldado is Nasurok Ay Esa ay Oras

  1. Lorenzo Suyon

    Ay ngan py kuma nan mabalin ay maikan tako asna ay inikan nan ny da ay PNP? Adi na met rebbeng ay ikan da na. Ay dapay nan duty da et “To serve and protect the Filipino people” ngem apy nga inikan da na ngy. Dakkel adi piman na as madadaelan nan reputasyon datona ay ipogao.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *