Sagada livestock and poultry raisers Association nakaala is 15 ay kalding

Aug. 9,2013-Sinab-at nan nan 15 ay miyembros nan Sagada Livestock and Poultry Raisers Association issan Aug. 6,2013 nan 15 ay babai ay kalding (doe) ay menpoonan da tapno menpaado.

Nan kalding ay naayda et nagapu isnan Department of Agriculture Isnan rehiyon Cordillera.

Dispursal datona, et nan umuna ay 15 ay nin recipients et esa da abes men pass on is sag 5 months old ay kalding, segunda ay anak nan inala da issan 5.

Nan makmakwani ay kalding ay naayda et 75% high breed ya 25% native.

Inmey sinundon nan presidenten nan assosaysyon, ay si Rose Ann Pageet, kadwana si dati ay counsilor Dennis Lopes id Green Valley, Baguio issan Aug. 5,2013 datona.

Malaksid isnan 15 ay kadatdateng ay Kalding, wada gedan nan 3 ay ay lalaki (buck) ay dinmateng isdin Mayo id wani ay tawen ay pala edam.

Nan 3 ay buck ay naayda et nagapu isken Governor Leonard Mayaen. (Igon Doco)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *