Reforestation Projects id Sagada, Madama ay ay maipatpatungpal

Aug. 9,2013-Madama nan tree planting, ya staking isnan watershed areas di Barangay Patay, Sagada.
Nan emplementation et ik-ikkan nan Beekeepers Association of Sagada kas panangipatungpal isnan reforestation project di CHARMP 2 ya nan KABAKIRAN Organization.
Nailugi nan tree planting activities isdin buwan di Julyo id wani ay tawen, ken taget ay maipalpas isnan tapos di Agosto.
Segun isnan miyembros nan BeeKAS, mamin duwa isnan makadomingo nan umayan da menmulaan tapno malpas sapay mentapos nan Agosto. (Igon Doco)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *