Magsasakang siyentista ay i-Sagada nangabak

Inalan Osenyo Lay-os nan award ay first runner up kas “Magsasakang Siyentista” isnan intero ay Pilipinas para isnan tawen ay 2012.
Isnan meeting nan Provincial Agriculture and Fisheries Council isna Sagada id ShomrocK Tavern, Inyawat da Director Norberto Cobaldes ay nagapu isnan Department of Science and Technology, ya si Mr. John Likigan ay Provincial Agriculturist Nan award Osenyo Lay-os ay plaque.
Kasta met ay inalan nan Sagada Fits Center nan paliso ay award para isnan institusyon. Nan plaque et naiyawat abes isken Miss Maria Ap-apid, sha nan municipal Agriculturist isnan Sagada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *