Miyembros ti Madongo Barrangay Health station, Nagadal ti panagaramid iti Salabat ken Arthritis Ointment

Sagada Nov. 27-Gapu iti kinangina ti agas ken kinarigat ti biag, nagnunumuan dagiti barrangay health workers ken miyembros ti 4Ps iti comunidad ti Tanulong, Madongo, ken Bangaan nga agadal iti panagiproseso home made nga agagas, a kas iti Arthritis Oinment ken Salabat.
Ti arthritis ointment ket napintas nga pang-apros wenno pang-ilot kadagiti parte ti bagi nga apectado iti arthritis tapno maikkat ti panag ut-ot dagitoy.
Dagiti ramen na daytoy nga ointment ket maysa nga parte nga laya, maysa nga parte nga garlic, gawed. Ken lana ti niyog.
Ti met salabat ket napintas nga ipainum kadagiti aguy-uyek ken agpanpanateng.
Ti met ramen na daytoy ket ginger extract ken asukar.
Adda ti 24 participants nga inmattendar iti daytoy nasao nga trainings Ti nagibingay iti panag prepara kadagitoy nga agas ket dagiti volunteer staff ti Tangguyob people’s Center nga nakabase iti Poblacion, Sagada.(Igon Doco)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *