SACGPO GA, Naikkan dadlo issan Sept. 30, kalpasan nan ado ay panakapostpone na

Kalpasan nan naming ado ay panakapospoe nan General Assemlin nan Sagada Arabica Coffee Growers and Processors Organization (SACGPO).
Isnan makmakwani ay assembly et naistorya no kas-ano ay nawada nan SACGPO ya nan nindaanana, enggana id wani ay menproprocess et is kapi, laksid isnan ado-ado ay reports, Kinarit nan Opisinan di agriculturist isnan Sagada Babaen ken Madam Maria Ap-apid nan membros di SACGPO ay mangset isnan kapi da dadapay paaduen nan mula da tapno wada maiprocess ya ta gumaget abes nan (OMAG) Office of the Municipal Agriculturist ay men- anap is bumadang par isnan gumawisan nan coffee production isnan Sagada.
Kinwanin pay Mrs. Ap-apid ay ado nan manglayad ay tumulong ngem kasapulan garud ay gumaget nan producers ay mang-eset isnan kapi. (Igon Doco)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *