United Nation’s Indigenous People’s Day, Maselebrar Babaen Isnan Google Mapping Isna Sagada

Aug. 9- International Indigenous People’s Day- Selebraren nan Google Developer group babaen isnan panangimapa isnan cultural sites di Indigenous Peoples (IP) isnan uneg nan comunidad di Sagada.

Nadagup nan tapin di taga sentro Sagada id Treasure Link hall id kawni ay agsapa tapno adalen no kas-ano ay men usar isnan Google Map Maker, ta dadat itapi isnan mapan nan Sagada nan tapin di cultural sites ay kaneg nan babawiyan, patpatayan, nan dapdap-ay, ya nan mailaklakowan nan produkton di i-Sagada ay kaneg nan linaga, dinamili, inabe, inukitan ay kaiw ya tapina pay.

Segun isken Theofrenz Cayambas, lima ay grupon di Indigenous Peoples isnan intero ay Pilipinas nan nangselebrar isnan United Nations Indigenous People’s day babaen isnan panangimapa isnan wasdin da cultural sites. (Igon Doco)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *